BV BCO Statuten

Statuten

BV Biljartvereniging BCO ‘De beste Keus!’

Artikel 1.

1. De vereniging is genaamd Biljart Centrum Oegstgeest (BCO) De Beste Keus. Het is gevestigd te Oegstgeest. De vereniging heeft tot doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de biljartsport in als zijn verschijningsvormen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Lid te zijn van het Koninklijke Nederlandse Biljartbond, hierna te noemen KNBB ( lidnr. 12318)
 • Deel te nemen aan de door de KNBB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;
 • Deel te nemen aan de door de CRBB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;
 • Zelf wedstrijden op het gebied van de biljartsport te organiseren;
 • Het organiseren van biljartclinics voor derden;
 • Het stimuleren van het jeugdbiljarten in een sectie jeugdbiljarten.

2. De vereniging is niet concurrerend aan andere soortgelijke verenigingen gevestigd in het centrum en mag geen winst delen onder haar leden.

Artikel 2.

1. De geldmiddelen voor de vereniging worden verkregen door:

 • Contributie door de leden;
 • Gelden verkregen uit het voeren van reclame;
 • Opbrengsten uit te organiseren biljartclinics. (Conform de regeling voor het organiseren van evenementen);
 • Opbrengsten uit te organiseren biljartclinics, voor zover die toe te schrijven zijn aan de vereniging;
 • Sponsorgelden en donaties.

2. Het wedstrijd- en boekjaar loopt van één juli to en met dertig juni.

Artikel 3.

 1. Leden zijn die natuurlijk personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. Van de leden wordt een register bijgehouden, en voor zover men geen lid is van de KNBB en daarvan wel lid wil zijn of ook onder de naam van de vereniging ingeschreven wil staan, wordt het lid aangemeld bij de KNBB.

Artikel 4.

 1. Het bestuur wordt tijdeljik gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting. (Verder te noemen interim bestuur)
 2. Het aantal te benoemen bestuursleden wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
 3. In de te houden algemene ledenvergadering wordt door het interim bestuur, dan wel het zittende bestuur, bestuurleden kandidaat gestel of door tenminste drie leden.
 4. Ieder bestuurlid wordt benoemd voor de periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 5. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zijn daartoe termen aanwezig acht.
 6. Het bestuurslid eindigt voorts: a) eindigen van het lidmaatschap b) door bedanken
 7. Indien zich situaties voordoen welke in de statuten en huishoudelijk reglement niet zijn voorzien en het algemeen belang van de stichting aangaan, zal in het voltallige bestuur van de stichting besluiten worden genomen.
 8. De vereniging is lid van de gebruikersraad en als zodanig is een gebruikersovereenkomst, gelijkwaardig aan andere verenigingen in het centrum, met de stichting overeengekomen. De vereniging wordt in de vergadering van de gebruikersraad bij een nog niet benoemd voltallig bestuur vertegenwoordigd door een vervangend lid van de vereniging.

Artikel 5.

 1. Voor het bijhouden van de vermogenstoestand wordt een administratie gevoerd.
 2. Jaarlijks zal rekening en verantwoording worden afgelegd aan de leden van de vereniging in een te houden jaarlijkse ledenvergadering.
 3. De boekhouding wordt gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit drie leden, van welke één lid elk jaar wordt vervangen door een nieuw aan te wijzen lid.

Artikel 6.

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en/of reglementen waarin onderwerpen worden geregeld, waarin door de staturen niet of volledig wordt voorzien.